DISCLAIMER - Finfactor
FR • EN • NL

DISCLAIMER

FinFactor NV is een beleggingsonderneming mét een vergunning van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). De statutaire zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen, Leysstraat 11 bus 3.02, ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE0665.755.243.

FinFactor NV tracht de informatie op deze website zo nauwkeurig mogelijk te houden. Hoewel er steeds naar gestreefd wordt de informatie juist en zo volledig mogelijk weer te geven, kunnen onvolkomenheden als gevolg van menselijke vergissingen of informatiesystemen niet uitgesloten worden. Uitgezonderd ingeval van opzet of zware fout aanvaardt FinFactor NV dan ook geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie, noch voor een incorrecte interpretatie van de inhoud.

Alle informatie weergegeven op deze site is louter van informatieve aard. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend, noch kan deze worden aanzien als een aanbod van beleggingsdiensten of beleggingsadvies.

FinFactor NV is in zijn geheel niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website en is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die de bezoeker zou kunnen lijden door virusaanvallen en/of andere misbruiken n.a.v. het bezoeken van haar website, behoudens zware fout of opzet in hoofde van FinFactor NV.

De informatie die ter beschikking wordt gesteld mag uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruikt. Reproducties in welke vorm dan ook zijn enkel toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door FinFactor NV. Het intellectuele eigendomsrecht op de op deze website verstrekte informatie, de naam en het logo van FinFactor NV komen toe aan deze laatste.

Deze website wordt beheerd vanuit België en voldoet aan de Belgische wetgeving. De inhoud van deze website is uitsluitend gericht tot inwoners van België. Geschillen m.b.t. het gebruik van www.finfactor.be vallen onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

U kunt steeds terecht bij info@finfactor.be met verdere vragen.